ทรัพยากรฃีบีโอ (CBO)

มูลนิธิเอเชีย แคตาลิส เป็นผู้นำและสร้างบทเรียนหลักสูตร ที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชนและองค์กรต่างๆ ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คู่มือ ตำรา และบทเรียนฉบับสมบูรณ์ของทางมูลนิธิ สามารถดาวน์โหลดได้จากสัญลักษณ์ด้านล่างช่องแรก และตัวอย่าง แบบฝึกหัดรายบุคคลสามารถดาวน์โหลดได้โดยสัญลักษณ์ด้านล่างช่องที่สอง ทางมูลนิธิพยายามที่จะให้เอกสาร ตำราและหลักสูตรของมูลนิธิเป็นภาษาที่องค์กรต่างๆในประเทศในเอเชียสามารถเข้าใจง่ายและใช้ได้

ถ้าผู้สนใจได้ดาวน์โหลดเอกสาร ตำรา และหลักสูตรของทางมูลนิธิ โปรดช่วยทางมูลนิธิตอบแบบสอบถามเพื่อทางมูลนิธิจะได้เก็บแบบสำรวจไว้เป็นข้อมูลของทางมูลนิธิต่อไป (แบบสอบถามมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คู่มือฉบับสมบูรณ์

ชุดหนังสือ “ศึกษา พิสูจน์และเปลี่ยนแปลง” จัดทำขึ้นจากเอเชียคะตาลิสต (Asia Catalyst) กับความร่วมมือของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ (Thai AIDS Treatment Action Group หรือ TTAG) และ ศูนย์การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนดงเจน ศึกษา พิสูจน์และเปลี่ยนแปลง! หลักสูตรสิทธิศึกษาสำหรับกลุ่มรากหญ้า เป็นชุดคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสามารถเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิรวมทั้งออกแบบและดำเนินการโครงการรณรงค์ได้ หนังสือทั้งสามเล่มประกอบด้วยคู่มืออธิบายถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติในการดำเนินการด้าน สิทธิมนุษยชน และเนื้อหาเสริมสำหรับนำไปใช้ในการอบรมผู้อื่น ได้แก่ แผนการสอน ตัวอย่าง แบบฝึกหัด และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ล้อกับเนื้อหาในคู่มือ

 

ศึกษา:กรอบคิดด้านสิทธิ

ศึกษา(Know It):กรอบคิดด้านสิทธิ(The Rights Framework) ว่าด้วยความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และการนำ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับความ อยุติธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ เชื้อ
ใช้ได้ในภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และ ภาษาไทย.

พิสูจน์: พื้นฐานการเก็บข้อมูลด้านสิทธิ

พิสูจน์: พื้นฐานการเก็บข้อมูลด้านสิทธิอธิบายถึงวิธีการวางแผนและจัดทำงานวิจัยด้านสิทธิ มีทั้งในภาษา

อังกฤษ, จีน, และ ไทย.


พิสูจน์: คู่มือเสริมสำหรับผู้อบรม

พิสูจน์: พื้นฐานการเก็บข้อมูลด้านสิทธิมีส่วนที่เป็นคู่มือเสริมสำหรับผู้อบรม ซึ่งจัดพิมพ์แยกต่างหากจากตัวคู่มือ โดยตัวคู่มือเสริมนี้จะเป็นแบบฝึกหัดและบทเรียนที่ช่วยให้ผู้อบรมสามารถวางแผนการจัดอบรมได้ ในคู่มือทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลง เราจัดทำเป็นคู่มือเสริมเป็นไฟล์ PDF ฉบับเดียวกันคือ พิสูจน์: คู่มือเสริมสำหรับผู้อบรม ทั้งในภาษา อังกฤษ, จีน, and ไทย.

เปลี่ยนแปลง: ยุติการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิ

เปลี่ยนแปลง: ยุติการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิอธิบายถึงวิธีการวางแผนและจัดทำการรณรงค์กดดัน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากด้านสิทธิที่จัดเก็บไว้ มีในภาษา  อังกฤษ, จีน, ไทย, และ พม่า.